Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

w Krakowie Magdalena Dyląg

Podstawa egzekucji – tytuł wykonawczy.

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z kolei tytulami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji

Wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel przedkłada komornikowi wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Wniosek powinien określać:

1)      oznaczenie komornika, do którego jest skierowany,

2)     oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy dłużnika i wierzyciela, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

3)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) dłużnika będącego osobą fizyczną, lub

4)    numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP dłużnika niebędącego osobą fizyczną,

5)    oznaczenie rodzaju pisma – wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

6)   świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji.

7)    podpis wierzyciela albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika

8) wymienienie załączników przy czym do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik oraz dołączyć oryginał tytułu wykonawczego

9)  numer rachunku bankowego wierzyciela, na który komornik ma przekazać wyegzekwowane roszczenie

10) dane identyfikacyjne i adresowe dłużnika zajętej wierzytelności lub zajętego prawa majątkowego, jeżeli wierzyciel nie wnosi o wszczęcie egzekucji z ruchomości lub nieruchomości,

11) miejsce położenia nieruchomości i numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli wierzyciel wnosi o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

12)  jeżeli wierzyciel nie posiada wiedzy w zakresie potencjalnego majątku dłużnika, oświadczenie wierzyciela w zakresie zlecenia komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika w trybie art.7971 kpc.

13) jeżeli dłużnik posiada miejsce zamieszkania poza obszarem właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – oświadczenie na piśmie, że wierzyciel korzysta z prawa wyboru komornika.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create