Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

w Krakowie Magdalena Dyląg

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające wciągnięciu do spisu inwentarza.

Postanowienie powinno być zaopatrzone we wzmiankę o jego wykonalności.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być również zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W tym wypadku komornik przystępuje niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu. Jeżeli postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków przewidzianych w art. 1032 kc.

Do spisu inwentarza wciąga się majątek spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, jak również długi spadku. W spisie inwentarza wykazuje się też wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych.

Komornik dokonujący spisu inwentarza ustala z urzędu, jakie przedmioty powinny być wciągnięte do spisu. Wciągnięte do spisu inwentarza ruchomości i nieruchomości pozostawia się w posiadaniu spadkobiercy z wyjątkiem przedmiotów złożonych do depozytu sądowego.

W razie ujawnienia majątku lub długu nie wciągniętego do spisu inwentarza, może nastąpić uzupełnienie spisu inwentarza na podstawie postanowienia sądu o uzupełnieniu spisu.

Nadzór nad czynnościami wykonania postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza sprawuje sąd rejonowy, który wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Na czynności komornika może być wniesiona skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się w ciągu 7 dni od dokonania czynności, a jeżeli osoba, która wnosi skargę, nie była obecna przy dokonaniu czynności ani nie była powiadomiona o terminie jej dokonania – w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o dokonaniu czynności. Skarga może być wniesiona również na odmowę dokonania czynności.

Dokonanie spisu inwentarza podlega opłacie stałej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę.

Zabezpieczenie spadku

Postanowienie o zabezpieczeniu spadku wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu.

Postanowienie powinno być zaopatrzone we wzmiankę o jego wykonalności.

Sąd rejonowy w postanowieniu określa środki zabezpieczenia. Jeżeli wykonywane przez komornika postanowienie o zabezpieczeniu nie określa środka zabezpieczenia, komornik  stosuje środki wymienione w art. 636 kpc:

a)  spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór,
b) złożenie do depozytu,
c) ustanowienie zarządu tymczasowego,
d) ustanowienie dozoru nad nieruchomością.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create