Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

w Krakowie Magdalena Dyląg

1. Podstawa wykonania zabezpieczenia- tytuł zabezpieczenia:
postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia
Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. W celu jego wykonania uprawniony musi przedłożyć komornikowi postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzone w kaluzulę wykonalności (vide art.743 kpc w zw z art. 776 kpc).

O kosztach postępowania zabezpieczającego orzeka nie komornik, a rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, a o kosztach postępowania zabezpieczającego później powstałych rozstrzyga na wniosek strony sąd, który udzielił zabezpieczenia. Komornik ustala jedynie koszty wykonania zabezpieczenia, w tym koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu w przedmiocie wykonania udzielonego zabezpieczenia.

nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności (vide art. 492 kpc).

2. Wymogi formalne wniosku o wykonanie udzielonego zabezpieczenia:

W celu dokonania zabezpieczenia uprawniony:

– przedkłada komornikowi wniosek o wykonanie udzielonego zabezpieczenia wraz z oryginałem tytułu zabezpieczenia oraz odpisem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z uzasadnieniem celem doręczenia tego odpisu zobowiązanemu przez komornika

– uiszcza opłatę stałą na konto komornika

Podstawą ustalenia opłaty za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest wartość roszczenia pieniężnego określona we wniosku (vide uchwała SN z dnia 28 listopada 2012 r. sygn. akt III CZP 66/12). Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji wysokość opłaty wynosi 2% tak określonego roszczenia jednak nie mniejsza niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

 

3. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych:

– zajęcie ruchomości

– zajęcie wynagrodzenia za pracę

– zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

– zajęcie innej wierzytelności

– zajęcie innego prawa majątkowego

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create